1. Kto może zgłosić kandydatów?

  Każdy członek zwyczajny stowarzyszenia KOD jest uprawniony do zgłoszenia dowolnej liczby kandydatów do pełnienia funkcji przewodniczącego oraz pozostałych członków zarządu regionalnego Stowarzyszenia.

  Kandydatów do pozostałych władz (Regionalnej Komisji Rewizyjnej, Regionalnego Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów) zgłaszamy dopiero podczas regionalnego walnego zebrania członków.

 1. Kogo można zgłosić?

  Zgłosić można kandydaturę samego siebie lub innej wybranej przez siebie osoby (tylko spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia).
  UWAGA! Zgodnie z § 22 ust. 6 Statutu KOD do władz Stowarzyszenia nie może kandydować, ani być członkiem tych władz osoba, która:
  a) jest członkiem partii politycznej
  b) jest członkiem takiego stowarzyszenia, które tworzy lub popiera komitety wyborcze
  c) jest we władzach samorządu terytorialnego
  d) pełni funkcje w administracji publicznej
  e) jest posłem, senatorem lub radnym.

  Członkiem władz Stowarzyszenia nie może być także osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  Informacja o tym, kto zgłosił danego kandydata nie będzie podawana do publicznej wiadomości.

 1. W jaki sposób zgłosić kandydata?

  Ważne są tylko zgłoszenia:
  a) przesłane pocztą mailową na adres pełnomocnika ds. organizacji struktur stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji w województwie łódzkim – miroslaw.michalski@ruchkod.pl Wszelkie inne zgłoszenia (np. w komentarzach umieszczanych na facebookowej grupie Stowarzyszenia lub przesłane na inne adresy mailowe) nie będą brane pod uwagę.
  b) dostarczone osobiście koordynatorowi KOD łódzkie (zapraszamy w każdą środę na dyżur w siedzibie łódzkiego KOD: ul. Gdańska 29 lok 1U – w godzinach: 17:30 – 19:00)

 2. Co trzeba umieścić w zgłoszeniu?

  W zgłoszeniu wystarczy podać własne imię i nazwisko oraz wskazać imię i nazwisko zgłaszanej osoby i funkcję, do której jest ona zgłaszana (przewodniczący zarządu lub członek zarządu).
  UWAGA! Patrz punkt 7.

 3. Jaki jest termin na przesłanie zgłoszenia?

  Zgłoszenia kandydatur przyjmowane są od 6 stycznia do 29 stycznia 2017 roku do północy.

 4. Kiedy znana będzie lista zgłoszonych kandydatów?

  Lista skutecznie zgłoszonych kandydatów zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 30 stycznia 2017 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia – pod adresem www.ruchkod.pl

 5. W jaki sposób kandydat wyraża zgodę na kandydowanie?

  Aby zgłoszenie było skuteczne (czyli kandydat ostatecznie znalazł się na liście wyborczej) zgłoszony kandydat musi potwierdzić chęć kandydowania.
  Każdy kandydat zgłoszony mailowo na listę jest zobowiązany najpóźniej do dnia 4 lutego 2017 roku do północy złożyć w biurze zarządu regionu (ul. Gdańska 29 1U, 90-715 Łódź) pisemne oświadczenie o zgodzie na kandydowanie i pełnienie funkcji w razie wyboru. Wzór zgody zostanie podany na stronie internetowej Łódzkiego Oddziału Regionalnego KOD – pod adresem www.kod-lodzkie.pl Zgoda na kandydowanie może także zostać przesłana pocztą na adres biura zarządu regionu – KOD – Region Łódzki, ul. Gdańska 29 1U, 90-715 Łódź (należy jednak pamiętać, że liczy się data odbioru listu a nie jego nadania!).

  Kandydaci, którzy nie złożą takich oświadczeń do dnia 4 lutego 2017 roku do północy, będą skreśleni z listy wyborczej!

 

___Michalina Engel