___
Michalina Engel

 

Do kompetencji WRZ należy zatwierdzenie regulaminu obrad. Jest to jeden z pierwszych punktów zaproponowanego porządku obrad.

Obecnie obowiązuje regulamin przyjęty w maju 2016 roku przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków i w oparciu o niego przygotowywane jest zebranie. Zarząd Główny zamieścił jednak na oficjalnej stronie stowarzyszenia projekt nowego regulaminu. Przedstawiamy najważniejsze różnice pomiędzy tymi regulaminami.

Pamiętajmy też, że do projektu walne zebranie członków może zgłosić i uchwalić własne poprawki (oczywiście tylko takie, które są zgodne ze statutem stowarzyszenia).

 

ZAGADNIENIE OBECNIE PROJEKT
GŁOSOWANIE W SPRAWACH PERSONALNYCH jawne (ale na wniosek choćby jednego członka – tajne) w wyborach – tajne / w innych sprawach personalnych – jawne (ale na wniosek choćby jednego członka – tajne)
KOMISJA UCHWAŁ I WNIOSKÓW członkiem komisji może być każdy uczestnik RWZ (np. zaproszony gość); skład to co najmniej 5 osób członkiem komisji może być tylko członek RWZ,; skład to co najmniej 3 osoby
KOMISJA SKRUTACYJNA członkowie komisji nie mają biernego prawa wyborczego (nie mogą kandydować do żadnej funkcji) członek komisji musi wyłączyć się z prac komisji tylko na czas przeprowadzania tych wyborów, w których sam kandyduje
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO ZARZĄDU kandydatów zgłasza się na listę, która jest zamykana na 7 dni przed RWZ i publikowana, aby można było zapoznać się z kandydatami kandydatów zgłasza się na zebraniu (można to zrobić wcześniej, ale lista nie musi być publikowana)
ŁĄCZENIE GŁOSOWAŃ  regulamin nie przewiduje takiej możliwości możliwe jest przeprowadzenie wyborów członków zarządu łącznie z wyborami delegatów oraz wyborów komisji rewizyjnej łącznie zwyborami sądu koleżeńskiego (ale tylko wtedy gdy żaden z kandydatów nie kandyduje do obu tych organów)
GŁOSOWANIE NA LISTĘ regulamin nie przewiduje takiej możliwości jeśli liczba kandydatów do regionalnej komisji rewizyjnej lub regionalnego sądu koleżeńskiego jest równa liczbie miejsc do obsadzenia, można przeprowadzić głosowanie jawne nad całym proponowanym składem