___
Michalina Engel

 

UCZESTNICY WALNEGO ZEBRANIA

W regionalnym walnym zebraniu członków udział biorą członkowie zwyczajni stowarzyszenia z regionu łódzkiego a także członkowie władz krajowych Stowarzyszenia (jeśli wyrażają taką wolę) oraz zaproszeni goście. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje tylko członkom zwyczajnym stowarzyszenia z naszego regionu. Gościom i członkom władz krajowych przysługuje wyłącznie głos doradczy.
Nikt, spoza listy członków i zaproszonych gości nie może brać udziału w zebraniu. Podczas rejestracji, która rozpoczyna się o 9:00 sprawdzana będzie tożsamość osób, które chcą wziąć udział w zebraniu. Członkowie stowarzyszenia otrzymają mandaty (które muszą mieć przy sobie przez całe zebranie), a goście specjalne identyfikatory.
Żadna inna osoba nie zostanie wpuszczona na salę, w której odbywać się będzie zebranie. Prosimy więc nie zapraszać „osób towarzyszących”, które nie są członkami KOD z naszego regionu.

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

obrady regionalnego walnego zebrania otwiera przewodniczący zarządu regionu (a w przypadku naszego, pierwszego zebrania – pełnomocnik Zarządu Głównego). Po otwarciu zebrania przeprowadza się wybór przewodniczącego, który od tego momentu przejmuje prowadzenie zebrania. Może on zgłosić kandydatów na swoich zastępców.

KOMISJA SKRUTACYJNA

na początku zebrania musimy dokonać wyboru komisji skrutacyjnej, której zadaniem będzie sprawdzanie wyników przeprowadzonych głosowań, zarówno tajnych jak i jawnych. Członkami komisji skrutacyjnej mogą być wyłącznie członkowie stowarzyszenia z naszego regionu. Kandydatów do komisji przedstawia przewodniczący zebrania. W komisji skrutacyjnej muszą się znaleźć przynajmniej 3 osoby, jednak walne zebranie – dla przyspieszenia prac komisji – może uchwalić powiększenie jej składu.
Komisję wybiera się w głosowaniu jawnym (poprzez podniesienie ręki z mandatem).
Możliwe jest zagłosowanie od razu na cały skład komisji, by nie trzeba było przeprowadzać głosowania kilkukrotnie, za każdym razem na inną osobę.

KOMISJA UCHWAŁ I WNIOSKÓW

walne zebranie członków musi także wybrać komisję uchwał i wniosków, która przygotowywać będzie projekty przyjętych na zebraniu uchwał. Wszelkie wnioski, pomysły i propozycje każdy z uczestniczących w zebraniu członków stowarzyszenia może zgłaszać członkom tej komisji.
Wybierzemy ją w głosowaniu jawnym, tak samo jak komisję skrutacyjną.