___
Michalina Engel

 

Już w niedzielę, walne zebranie naszego regionu.  Kontunuujemy cykl wyjaśniania zagadnień, które budzą czasem wątpliwości, a które będą miały istotne znaczenie podczas zebrania. Czekamy też na sugestie z państwa strony – być może w statucie, regulaminie lub komunikatach na naszej stronie znaleźliście coś, co wymaga wyjaśnienia (prawo@kod-lodzkie.pl)

 

OSOBOWOŚĆ PRAWNA

Walne zebranie członków może przyjąć uchwałę, w której zobowiąże zarząd regionu do wystąpienia do Zarządu Głównego z wnioskiem o przyznanie oddziałowi regionalnemu – KOD Łódzkie – osobowości prawnej. Oddział regionalny uzyskuje osobowość prawną nie z chwilą przyjęcia takiej uchwały, ale dopiero po uzyskaniu zgody Zarządu Głównego i dokonaniu przez niego odpowiedniego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Oddział regionalny staje się wtedy odrębnym podmiotem praw i obowiązków. Daje mu to możliwość działania we własnym imieniu. Nie oznacza to utworzenia odrębnego Stowarzyszenia ani „oderwania się” od władz krajowych. Oddział taki jest nadal częścią ogólnopolskiego Stowarzyszenia. Możliwe jest jednak sprawniejsze i skuteczniejsze działanie, bo znacznie więcej decyzji dotyczących działań regionu zapadać będzie właśnie na szczeblu regionalnym.

Region, który uzyskał osobowość prawną może przyjąć własny regulamin określający szczegółową organizację i sposób działania oddziału. Regulamin ten musi jednak pozostawać w zgodzie z postanowieniami Statutu i uchwałami władz krajowych Stowarzyszenia.

Osobowość prawna (lub jej brak) ma też duże znaczenie przy dysponowaniu majątkiem. Region nieposiadający osobowości prawnej nie dysponuje własnym majątkiem. Środki na jego działalność pochodzą z budżetu centralnego Stowarzyszenia. W przypadku uzyskania własnej osobowości prawnej natomiast, region posiada też własny majątek pochodzący m.in. ze składek członkowskich z obszaru regionu, darowizn, zbiórek publicznych. Majątkiem regionu zarządza wtedy zarząd regionu (ale legalność i prawidłowość tego zarządzania może kontrolować, oprócz regionalnej komisji rewizyjnej, także Głowna Komisja Rewizyjna i Zarząd Główny).

 

DELEGACI NA KRAJOWY ZJAZD

na zebraniu 5 lutego wybierzemy nie tylko władze regionalne, ale także 11 delegatów, którzy będą reprezentowali nasz region na Krajowym Zjeździe.

Krajowy Zjazd Członków (Delegatów) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Pamiętajmy, że wybieramy przedstawicieli nie tylko na najbliższy zjazd, który ma wybrać władze krajowe. Tak, jak  osoby pełniące inne funkcje, delegaci wybierani są na okres 3 lat. W tym czasie będą brali udział w każdym – zwyczajnym i nadzwyczajnym – Krajowym Zjeździe Delegatów.

Do kompetencji tego organu – poza wyborem władz Stowarzyszenia – należy m.in.:

  • uchwalanie programu działania Stowarzyszenia
  • uchwalanie zmian Statutu
  • podejmowanie uchwał w każdej sprawie dotyczącej Stowarzyszeniach
  • zatwierdzanie projektów planów pracy i budżetu sporządzanych przez Zarząd Główny.

Delegaci reprezentują region, ale nie mogą zostać skutecznie zobowiązani do głosowania w określony sposób (tak samo jak posłowie). Poza tym nie można, oczywiście, przewidzieć jakimi ważnymi kwestiami będzie musiał zajmować się w przyszłości Krajowy Zjazd Delegatów.

Delegaci będą więc przez najbliższe 3 lata decydowali o tym, jaki będzie KOD.

Głosujmy odpowiedzialnie.