___
Michalina Engel

 

Już za tydzień, w niedzielę, walne zebranie naszego regionu. A tymczasem rozpoczynamy cykl wyjaśniania zagadnień, które budzą czasem wątpliwości, a które będą miały istotne znaczenie podczas zebrania. Czekamy też na sugestie z państwa strony – być może w statucie, regulaminie lub komunikatach na naszej stronie znaleźliście coś, co wymaga wyjaśnienia.

 

KWORUM

określa minimalną liczbę członków, którzy muszą być obecni na zebraniu aby było ono ważne i mogło podejmować wiążące decyzje.

Statut KOD przewiduje dwa możliwe terminy otwarcia zebrania.

Pierwszy – jeżeli o godzinie, na którą zostało zwołane zebranie (w naszym przypadku jest to 10:00 ) jest obecna co najmniej połowa członków. Jeżeli będzie ich mniej, to zebrania nie można otworzyć – wyznacza się się wtedy drugi termin (co najmniej godzinę później).

Drugi termin – obrady zostają otwarte bez względu na liczbę obecnych członków.

 

MANDAT

uprawnienie do głosowania. Jego potwierdzeniem jest specjalna karta, którą każdy z członków otrzyma przy rejestracji. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki z mandatem. Każdemu z członków przysługuje tylko jeden mandat. Nie można go przekazać innej osobie.

Uwaga! Bez mandatu nie można głosować, dlatego nie można go zgubić. Uzyskanie kolejnego mandatu nie jest możliwe.

 

WIĘKSZOŚĆ ZWYKŁA

Statut KOD stanowi, że uchwały regionalnego walnego zebrania są podejmowane zwykłą większością głosów. W głosowaniu możemy zagłosować „za”, „przeciw” albo wstrzymać się od głosu. Zwykła większość oznacza, że dla przyjęcia uchwały więcej musi być głosów oddanych „za” niż „przeciw”, a głosów wstrzymujących nie bierze się pod uwagę.

(Przy większości bezwzględnej głosów „za” musiałoby być więcej niż „przeciw” i wstrzymujących się łącznie).

 

WNIOSEK FORMALNY

zgodnie z regulaminem zebrania wnioskami formalnymi są wnioski w sprawach:

  • ograniczenia czasu wypowiedzi lub zamknięcia listy mówców,
  • głosowanie bez dalszej dyskusji,
  • przerwanie lub odroczenie dyskusji,
  • przekazanie sprawy bez dyskusji do załatwienia zgodnie z kompetencjami (np. do komisji uchwał i wniosków),
  • o zmianę sposobu prowadzenia obrad, jeżeli prowadzone są niezgodnie z przepisami Statutu lub regulaminu,
  • o votum nieufności dla przewodniczącego zebrania.

Wniosek formalny może zgłosić każdy członek.

Przewodniczący zebrania poddaje wniosek formalny pod głosowanie lub – jeśli dotyczy on ograniczenia przedłużającej się wypowiedzi lub dyskusji – może sam podjąć decyzję.

Wnioski w innych sprawach nie są wnioskami formalnymi.