Zarząd Regionu łódzkiego KOD wyznacza termin
2. Regionalnego Walnego Zebrania Członków KOD reg. łódzkiego  na dzień:

2 lutego 2020 o godz. 10.00
w Hotelu „Borowiecki”, Łódź, ul. M.Kasprzaka 7/9

Drugi termin zebrania – w przypadku braku kworum w pierwszym terminie – wyznacza się na dzień 2 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w tym samym miejscu.

Rejestracja członków rozpoczyna się o godzinie 9.30 (wymagany dokument ze zdjęciem).

Proponowany porządek obrad oraz proponowany regulamin Zebrania stanowią odpowiednio Załącznik 1 i Załącznik 2.
Wzór zgłoszenia kandydata w wyborach do organów regionalnych stanowi Załącznik 3 do niniejszej uchwały.


Dodatkowe informacje:

 1. Kandydatem do organów regionalnych może zostać członek zwyczajny stowarzyszenia, który wyraził pisemną zgodę na kandydowanie złożoną na formularzu i spełnia warunki wskazane w § 22 pkt. 4 – 8 Statutu Stowarzyszenia. Kandydatów mogą zgłaszać członkowie zwyczajni będący członkami Regionu Łódzkiego KOD.
 2. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszenia:
  a) podczas Zebrania,
  b) pod adresem mailowym: zarzad@kod-lodzkie.pl

ZOBACZ TAKŻE: Przed Walnym Zebraniem 2020 – warto wiedzieć [kliknij]

 


DOKUMENTY:


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO REGIONALNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW REGIONU ŁÓDZKIEGO KOD w dniu 2 LUTEGO 2020 r.

 1.  Ustalenie kworum (50% członków) przez Zarząd Regionu Łódzkiego umożliwiającego otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków (zwanego dalej Zebraniem) w pierwszym terminie, bądź stwierdzenie konieczności otwarcia go w drugim terminie.
 2. Otwarcie Zebrania przez Zarząd Regionu.
 3. Przywitanie gości. Czas na wystąpienia zaproszonych osób.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej – głosowanie jawne.
 5. Wybór Prezydium Zebrania –głosowanie jawne.
 6. Przyjęcie regulaminu obrad Zebrania.
 7. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
 8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 9. Sprawozdanie Zarządu Regionu.
 10. Sprawozdanie Regionalnego Sądu Koleżeńskiego.
 11. Sprawozdanie Regionalnej Komisji Rewizyjnej.
 12. Wybory Przewodniczącego Zarządu Regionu.
  a. Przyjmowanie kandydatur.
  b. Zamknięcie listy kandydatów.
  c. Prezentacja zgłoszonych kandydatów.
  d. Wybory Przewodniczącego Zarządu Regionu.
 13. Ustalenie liczby członków Zarządu Regionu.
 14. Wybory Zarządu Regionu.
  a. Przyjmowanie kandydatur.
  b. Zamknięcie listy kandydatów.
  c. Prezentacja zgłoszonych kandydatów.
  d. Wybory Zarządu Regionu.
 15. Wybory Regionalnego Sądu Koleżeńskiego.
  a. Przyjmowanie kandydatur.
  b. Zamknięcie listy kandydatów.
  c. Prezentacja zgłoszonych kandydatów.
  d. Wybory Regionalnego Sądu Koleżeńskiego.
 16. Wybory Regionalnej Komisji Rewizyjnej.
  a. Przyjmowanie kandydatur.
  b. Zamknięcie listy kandydatów.
  c. Prezentacja zgłoszonych kandydatów.
  d. Wybory Regionalnej Komisji Rewizyjnej.
 17. Wybory delegatów na zjazd krajowy.
  a. Przyjmowanie kandydatur.
  b. Zamknięcie listy kandydatów.
  c. Prezentacja zgłoszonych kandydatów.
  d. Wybory delegatów na zjazd krajowy.
 18. Dyskusja o osobowości prawnej regionu.
 19. Dyskusja programowa.
 20. Rozpatrzenie uchwał zgłoszonych w czasie Zebrania.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie Zebrania

 

WYPIS ZE STATUTU KOD
dot. zasad Regionalnego Walnego Zebrania Członków:

[…]

Regionalne walne zebranie członków

§ 45.

 1. 1. Regionalne walne zebranie członków jest najwyższą władzą oddziału regionalnego.
 2. W regionalnym walnym zebraniu członków regionu udział biorą:
  a) z głosem stanowiącym ­ członkowie zwyczajni z danego oddziału regionalnego,
  b) z głosem doradczym ­ członkowie władz krajowych Stowarzyszenia, oraz zaproszeni członkowie wspierający i goście.
 3. Regionalne walne zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne regionalne walne zebranie członków zwołuje się nie rzadziej niż na 3 lata.
 4. Regionalne walne zebranie członków jest zwoływane przez z​arząd regionu poprzez zawiadomienie członków ​w sposób wskazany w deklaracji członkowskiej ​z podaniem terminu, miejsca i propozycji porządku obrad, na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 5. Nadzwyczajne regionalne walne zebranie członków jest zwoływane przez zarząd regionu z własnej inicjatywy, na wniosek regionalnej komisji rewizyjnej, na wniosek rady regionu lub na żądanie 1/5 liczby członków zwyczajnych danego oddziału regionalnego. Zarząd regionu jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne regionalne zebranie członków na termin przypadający nie później niż 21­go dnia od daty złożenia takiego żądania zarządowi regionu. Nadzwyczajne regionalne walne zebranie członków może rozpatrywać wyłącznie sprawy przedstawione w zawiadomieniu o zebraniu.
 6. Regionalne walne zebranie członków jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał, o ile uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych danego regionu uprawnionych do głosowania. Wskazany przez zarząd regionu w zawiadomieniu termin i godzina rozpoczęcia zebrania jest traktowany jako pierwszy termin, w stosunku do którego obowiązuje konieczność zebrania odpowiedniej liczby członków. W wypadku braku quorum w pierwszym terminie, regionalne walne zebranie członków odbywa się w drugim terminie, następującym nie wcześniej niż godzinę po upływie pierwszego terminu. Regionalne walne zebranie członków odbyte w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę członków biorących w nim udział i zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.
 7. Każdemu zwyczajnemu członkowi przysługuje jeden głos podczas głosowania.

§ 46.

Do kompetencji regionalnego walnego zebrania członków należy:

 1. zatwierdzanie regulaminu obrad regionalnego walnego zebrania członków (delegatów),
 2. uchwalanie programu działania oddziału regionalnego,
 3. ustalenie liczby oraz wybór członków zarządu regionu,
 4. wybór regionalnej komisji rewizyjnej oraz regionalnego sądu koleżeńskiego,
 5. udzielanie absolutorium władzom regionu z wykonywanych przez nie obowiązków,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu regionu, regionalnej komisji rewizyjnej i regionalnego sądu koleżeńskiego,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu regionu wniesionych przez członków,
 8. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność organów regionalnych,
 9. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,
 10. zatwierdzanie projektów planów pracy i budżetu oddziału regionalnego sporządzanych przez zarząd regionu.

§ 47.

 1. W przypadku gdy liczba członków zwyczajnych w oddziale regionalnym przekracza 200, zarząd regionu może podjąć uchwałę, że w miejsce walnego zebrania członków regionu odbywać się będzie regionalne walne zebranie delegatów.
 2. Do regionalnego zebrania delegatów stosuje się odpowiednio postanowienia § 45-­46.

§ 48.

 1. D​elegaci na regionalne walne zebranie członków wybierani są przez lokalne zebrania członków w głosowaniu tajnym, z nieograniczonej liczby kandydatów spośród członków zwyczajnych w regionie.
 2. Delegatem na regionalne walne zebranie delegatów może być każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia zamieszkujący na terenie tego oddziału regionalnego.
 3. Mandat delegata pełni się osobiście i nie można go scedować na inną osobę.
 4. Mandaty delegatów wybranych na regionalne walne zebranie delegatów zachowują ważność przez okres kadencji władz Stowarzyszenia, to jest przez 3 lata.
 5. W przypadku skreślenia delegata z listy członków Stowarzyszenia, zawieszenia w prawach członka albo w przypadku niemożności wykonywania mandatu przez delegata, do czasu zwołania lokalnego zebrania członków i wyboru nowej osoby, mandat przejmuje osoba, która w wyborach delegatów otrzymała kolejną co do wielkości liczbę głosów. Dotyczy to także dalszego przejęcia mandatu delegata.
 6. Liczbę delegatów na regionalne walne zebranie delegatów, wybieranych w danych wyborach w poszczególnych grupach lokalnych Stowarzyszenia ustala Zarząd Główny w oparciu o następujące zasady:
  a) każdej grupie lokalnej przysługuje liczba pięciu delegatów na regionalny zjazd delegatów;
  b) jeśli liczba członków zwyczajnych w grupie lokalnej przekroczy 100 ­ grupie lokalnej przysługuje jeden delegat więcej;
  c) jeśli liczba członków zwyczajnych w grupie lokalnej przekroczy 300 ­ grupie lokalnej przysługuje dwóch delegatów więcej;
  d) jeśli liczba członków zwyczajnych w grupie lokalnej przekroczy 500 ­ grupie lokalnej przysługuje trzech delegatów więcej;
  e) jeśli liczba członków zwyczajnych w grupie lokalnej przekroczy 1000 i więcej ­ grupie lokalnej przysługuje czterech delegatów więcej.
 7. Szczegółową procedurę wyboru delegatów na regionalne walne zebranie delegatów określa regulamin obrad lokalnego zebrania członków.

§ 49.

W regionalnym walnym zebraniu delegatów regionu udział biorą:

 1. z głosem stanowiącym ­ delegaci wybrani przez lokalne zebrania członków ,
 2. z głosem doradczym ­ członkowie władz krajowych Stowarzyszenia, członkowie władz regionu bez mandatu delegata oraz zaproszeni członkowie wspierający i goście.

§ 50.

 1. Porządek obrad oraz projekt regulaminu obrad regionalnego walnego zebrania członków (delegatów) przedstawia zarząd regionu.
 2. O terminie, miejscu, porządku obrad i projekcie regulaminu obrad regionalnego walnego zebrania członków (delegatów), zarząd regionu zawiadamia członków (delegatów) i zarządy podlegających pod oddział regionalny grup lokalnych, najpóźniej na 14 dni przed terminem jego rozpoczęcia w sposób wskazany przez każdego zainteresowanego w deklaracji członkowskiej.

[…]
CAŁY STATUT >>>