___
Michalina Engel

 

Przed paroma dniami przekonałam się, że warto się uważnie przyglądać nawet niewielkim, z pozoru mało istotnym zmianom w przepisach. Kiedy się te pojedyncze elementy odnajdzie i do siebie dopasuje… pojawia się przed nami przerażająca perspektywa – Polska, w której nie ma już miejsca na konstytucyjne zasady, na demokratyczne państwo prawa. W której prawo pisane jest na zamówienie, na potrzeby jednego procesu, jednej prywatnej wojny…

W 2006 roku umiera Jerzy Ziobro, ojciec Zbigniewa Ziobry. Rodzina uważa, że lekarze dopuścili się nieprawidłowości w leczeniu przez co nieumyślnie doprowadzili do jego śmierci i rozpoczyna batalię o ich oskarżenie i skazanie.

 

Prokuratura odmawia oskarżenia lekarzy.

W listopadzie 2013 roku przed krakowskim sądem rozpoczyna się więc proces z subsydiarnego aktu oskarżenia wniesionego przez żonę zmarłego i jego dwóch synów.(Subsydiarny akt oskarżenia może samodzielnie wnieść pokrzywdzony w sprawach ściganych z oskarżenia publicznego, gdy pomimo zażalenia prokurator po raz drugi odmówił wniesienia do sądu aktu oskarżenia).

 

A potem nadszedł rok wielu „dobrych” zmian…

 

nowa ustawa o prokuraturze (marzec 2016 r.) – mocą której Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro został jednocześnie Prokuratorem Generalnym i otrzymał szereg nowych kompetencji i uprawnień, m.in.:

  • przeprowadzanie działań inwigilacyjnych, np. kontrolowanie treści korespondencji czy podsłuchy telefoniczne
  • prawo wydawania poleceń w każdej sprawie prowadzonej przez jakiegokolwiek prokuratora w Polsce oraz do uchylenia lub zmiany każdej jego decyzji
  • prawo do przejmowania każdej sprawy

 

zmiany w kodeksie postępowania karnego (kwiecień 2016 r.) – zmienia się treść przepisu art. 55 kpk, który dotąd stanowił, że w sprawie wszczętej na podstawie aktu oskarżenia wniesionego przez oskarżyciela subsydiarnego może brać udział również prokurator. Zmiana zakłada, że po wstąpieniu prokuratora do takiego postępowania, dalej będzie się ono toczyć  z urzędu. Pokrzywdzony (oskarżyciel subsydiarny) staje się wtedy oskarżycielem posiłkowym (to znaczy – występuje w sprawie obok oskarżyciela publicznego). Akt oskarżenia może zostać przez prokuratora cofnięty tylko za zgodą pokrzywdzonego.

 

przejęcie sprawy przez prokuraturę (maj 2016 r.) – niespełna miesiąc po wprowadzeniu zmiany w kodeksie prokuratura przejmuje sprawę lekarzy Ziobry. Następuje to z naruszeniem prawa – bo sprawę przejął Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, który podlega bezpośrednio Prokuratorowi Generalnemu. Jak sama nazwa wskazuje, wydział jest powołany do ścigania przestępczości zorganizowanej, najpoważniejszej przestępczości korupcyjnej i terrorystycznej – w sprawie Ziobry jest więc po prostu niewłaściwy.

 

zastraszanie biegłych (kwiecień 2016 r.) – zmienia się treść art. 233 kodeksu karnego. Dotąd za przedstawienie fałszywej opinii lub ekspertyzy groziła biegłemu kara pozbawienia wolności do lat 3. Teraz może to być nawet 10 lat. Co więcej, dopisano §4a: „jeżeli sprawca działa nieumyślnie…podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Nieumyślne fałszerstwo?? Biegli wydający w tej sprawie opinię jednoznacznie uznali, że oskarżeni lekarze nie narazili Jerzego Ziobry na niebezpieczeństwo utraty życia. Funkcjonariusze o 6:00 rano weszli do ich mieszkań szukając dowodów na fałszerstwa.

 

unikanie obciążenia kosztami Z. Ziobry i jego rodziny w razie niekorzystnego dla nich wyniku procesu (czerwiec 2016 r.) – po przystąpieniu do sprawy prokuratora zmienia ona charakter i toczy się dalej z urzędu, a zatem koszty postępowania ponosi Skarb Państwa. Najwyraźniej jednak ktoś zorientował się po czasie, że koszty opinii biegłych powołanych wcześniej, zasądzone zostały przez sąd zanim sprawę przejęła prokuratura. Na wszelki wypadek (czyżby nie znając przepisów i po prostu nie wiedząc, kto ostatecznie ponosiłby te koszty?) uchwalono zmianę w art. 640 kpk poprzez dodanie § 2 „Sąd nie może zasądzić od oskarżyciela posiłkowego zwrotu wydatków…w wysokości przekraczającej kwotę zryczałtowanej równowartości wydatków określonej na podstawie art. 621 § 2” (czyli około 300 zł).

 

wniosek o powołanie biegłych zagranicznych – na rozprawie prokurator oraz oskarżyciele posiłkowi składają wniosek o powołanie w sprawie biegłych zagranicznych. Trudno powiedzieć po co…? Aby biegli zza granicy mogli wydać opinię trzeba by przecież przetłumaczyć dla nich cały zgromadzony w sprawie materiał, a to około 30 tomów akt, obszerna dokumentacja medyczna i niemal 100 godzin nagrań z sali rozpraw! Ponadto koszty opinii biegłych zagranicznych są nawet 4-krotnie wyższe od kosztów opinii polskich biegłych. Ten absurdalny wniosek zostaje więc odrzucony przez sędzię.
(Nie przeszkadza to jednak Zbigniewowi Ziobrze zarzucać prowadzącej sprawę sędzi, że koszty opinii biegłych powołanych w sprawie są…zbyt wysokie: „Jest to najdroższa opinia w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości, wydana w prostej sprawie leczenia 9-dniowego jednego pacjenta w szpitalu” powiedział Ziobro w Sejmie 14 września 2016 r. Ale zaraz, zaraz…skoro to prosta sprawa, to dlaczego w jej prowadzenie angażuje się najwyższy szczebel prokuratury, który zajmować ma się przestępczością terrorystyczną??).

 

postępowanie karne przeciwko sędzi orzekającej w sprawie – 31 stycznia 2017 roku matka Zbigniewa Ziobry zawiadamia Prokuraturę Krajową o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa przez SSR Agnieszkę Pilarczyk, a już 3 lutego 2017 Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie o przestępstwo z art. 231 kk – nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego (a konkretnie – przyznanie zbyt wysokich wynagrodzeń dla biegłych za sporządzone opinie).

 

prawoCo ciekawe:

  • sprawę prowadzi niewłaściwa miejscowo ani rzeczowo Prokuratura Regionalna w Katowicach, V Samodzielny Wydział do Spraw Medycznych (a nadzoruje ją prokurator, który prowadzi też śledztwo przeciwko prof. Andrzejowi Rzeplińskiemu o niedopuszczenie do orzekania 3 sędziów wybranych niezgodnie z konstytucją…ot, przypadek)
  • równolegle prokuratura oskarża jednego z biegłych, który wydał w tej sprawie opinię o to, że wprowadził sędzię w błąd co do nakładu swojej pracy, przez co zostało mu wypłacone nadmierne wynagrodzenie – skoro sędzia została wprowadzona w błąd, to jak może ponosić odpowiedzialność za celowe wypłacenie zbyt wysokiej kwoty??
  • wszczęto postępowania także przeciwko innym biegłym, których opinia była dla rodziny Ziobry niekorzystna, a także przeciwko szeregowi innych osób mniej czy bardziej pośrednio związanych ze sprawą,

 

Trudno to odczytywać inaczej, niż jako próbę zastraszenia sędzi oraz innych osób związanych z procesem. W wielu publicznych wypowiedziach Zbigniew Ziobro – Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny i poseł na Sejm RP, a jednocześnie strona w procesie, wymienia nazwisko orzekającej w sprawie sędzi, podając ją jako przykład niewłaściwego prowadzenia spraw przez sędziów.

Po co nam niezawisłe sądy? O to proponuję spytać oskarżonych lekarzy. Wyrokiem z dnia 11 lutego 2017 roku zostali oni uniewinnieni. Sąd stwierdził, że nie ma związku między ich działaniami a śmiercią Jerzego Ziobry. Wyrok nie jest jednak prawomocny. Ziobro zapowiedział apelację do sądu drugiej instancji.

A totalitarna machina nabiera rozpędu. Zbigniew Ziobro do swojej kolekcji tytułów być może już za chwilę dołoży kolejny – w Sejmie odbyło się właśnie drugie czytanie projektu nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych. Nowelizacja czyni ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę zwierzchnikiem dyrektorów wszystkich sądów w Polsce.


W najbliższą sobotę, 25 lutego spotykamy się na Piotrkowskiej 143 / pod siedzibą PiS, by powiedzieć NIE! podłej zmianie w sądownictwie.

Linki do wydarzenia:

https://kod-lodzkie.pl/25-02-pikieta-dla-podlej-zmiany-sadach/

https://www.facebook.com/events/1147976591977352/

(Podobne wydarzenia odbędą się także w innych miastach).