___
Michalina Engel, Jakub Stawicki

Szanowni Sympatycy i Członkowie łódzkiego Komitetu Obrony Demokracji,
mięliśmy przyjemność wziąć wczoraj udział w pierwszym spotkaniu przedwyborczym, zorganizowanym przez  Elżbietę Wspaniałą-Jankowską.
Nasza siedziba była wypełniona po brzegi. Kandydaci do łódzkich struktur przedstawili swoją wizję dalszej pracy, a publiczność zadawała pytania, poruszając kilka ważnych kwestii.
Do niektórych z nich chcielibyśmy się odnieść.

5 lutego będziemy wybierać władze łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji – czyli zarząd regionu, regionalną komisję rewizyjną, regionalny sąd koleżeński i delegatów na ogólnopolskie walne zebranie, które odbędzie się w Warszawie. Kadencja każdego z tych organów trwa 3 lata.
Zadania tych organów są szczegółowo opisane w statucie.

Niżej przedstawiamy w skrócie najważniejsze z nich:

  • Delegaci – biorą udział w ogólnopolskim walnym zebraniu. Wyznaczają kierunek działania Stowarzyszenia, wybierają władze ogólnopolskie – w tym zarząd krajowy. Walne zebranie delegatów będzie partnerem w debacie publicznej, na poziomie ogólnopolskim. Nie służy partykularnym interesom regionów, ale przywróceniu standardów demokratycznego państwa.
  • Zarząd – składa się z 5-7 członków. Reprezentuje region, kieruje działaniami stowarzyszenia w regionie – koordynuje, organizuje, deleguje wydarzenia lokalne i ogólnokrajowe. Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie regionu, zarządza jego majątkiem.
  • Regionalna Komisja Rewizyjna – składa się z 3 członków. Nadzoruje prawidłowość działania władz stowarzyszenia, w tym finanse.
  • Regionalny Sąd Koleżeński – składa się z 5 członków. Rozwiązuje sytuacje konfliktowe pomiędzy członkami stowarzyszenia w regionie. Nie wydaje wyroków w sensie czysto prawnym. Jego decyzje można zaskarżyć do Głównego Sądu Koleżeńskiego.
  • Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego (zarówno regionalnych jak i krajowych) dodatkowo nie mogą jednocześnie pełnić funkcji: członka zarządu (na szczeblu regionalnym i krajowym); nie mogą też pozostawać z członkiem zarządu w związku małżeńskim, faktycznym wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa ani w podległości służbowej.

 

Zgodnie z § 22 ust. 6 Statutu KOD do władz Stowarzyszenia nie może kandydować, ani być członkiem tych władz osoba, która:
a) jest członkiem partii politycznej
b) jest członkiem takiego stowarzyszenia, które tworzy lub popiera komitety wyborcze
c) jest we władzach samorządu terytorialnego
d) pełni funkcje w administracji publicznej
e) jest posłem, senatorem lub radnym.
f) skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Zasadniczo nie można też łączyć funkcji członka zarządu regionu z funkcją w zarządzie głównym. Statut przewiduje jednak wyjątek dla pierwszej kadencji władz stowarzyszenia – zgodnie z par. 76 ust. 2 statutu na pierwszym krajowym zjeździe członków (delegatów) do zarządu głównego mogą być wybrane osoby, które są członkami zarządu regionu.

A więcej informacji znajdziecie oczywiście na naszej stronie: https://kod-lodzkie.pl/wybory-2017/