___
Jakub Stawicki

W burzową środę 28 czerwca odbyło się spotkanie członków Komitetu Obrony Demokracji z naszego regionu. Rozpoczęliśmy je dość oryginalnie – zalana aula Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, na poziomie symboli, pokazała, że czasami szalupa może okazać się niezbędna. Jednocześnie, przekonaliśmy się, że łatwiej się nią płynie do celu, jeśli wszyscy pomagają wiosłować.

Spotkanie podzieliliśmy na dwie części – sprawozdawczą i dyskusyjną.

Najpierw przedstawiliśmy sytuację KOD po Walnym Zjeździe Delegatów i wyborach nowego Zarządu Głównego. Powiedzieliśmy o sytuacji finansowej całej organizacji i naszego regionu oraz o liście skierowanym do nowego ZG przez Zarząd Regionu, w którym napisaliśmy m.in. o osobowości prawnej Regionu Łódzkiego. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi od ZG, ale obiecaliśmy dalej pilnować tej sprawy, do czego zobowiązani jesteśmy uchwałą Walnego Zebrania Członków regionu łódzkiego KOD.

.
Jednym z najważniejszych celów, dla których zorganizowaliśmy środowe spotkanie było przedstawienie prac zespołów projektowych i planu działania KOD łódzkie.
Zdiagnozowaliśmy sytuację, w której się obecnie znajdujemy i przedstawiliśmy w skrócie wyniki wielotygodniowej pracy zespołu przeprowadzającego analizę SWOT dla naszego regionu. Wskazaliśmy nasze zarówno mocne jak i słabe strony. Określiliśmy szanse i zagrożenia, wobec których musimy podjąć skuteczne działania.
.
Przygotowane przez nas projekty i plan działania uwzględniają wyniki tej analizy. Wpisaliśmy je także w kalendarz wyborczy, by przy ich pomocy najskuteczniej budowę demokratyczny ład w Polsce.
Liderzy projektów przedstawili w skrócie ich założenia i zaprosili do swoich zespołów. Wszystkie projekty zostaną bardziej szczegółowo opisane w specjalnej zakładce na naszej stronie, teraz tylko je przypomnimy:

 1. Prawo do prawdy – projekt zakłada wprowadzenie do porządku prawnego pojęcia tzw. „kłamstwa politycznego” i umożliwienie pociągania polityków do odpowiedzialności za świadome wprowadzanie w błąd dla korzyści politycznych.
  Więcej informacji na www.prawodoprawdy.pl
  .
 2. Samorządowy okrągły stół – projekt poświęcony jest konieczności zbudowania silnej prodemokratycznej opozycji poprzez wypracowanie wspólnej listy sił demokratycznych na najbliższe wybory samorządowe.
  .
 3. Głosuję na człowieka, nie na partię – projekt składa się z dwóch części:
  – Teczka kandydata: zakłada przygotowanie informacji dotyczących każdego kandydata, które pozwolą zweryfikować deklaracje programowe z rzeczywistą pracą i decyzjami kandydatów w wyborach samorządowych; kolejny cel to osiągnięcie min. 60% frekwencji w najbliższych wyborach samorządowych
  – Obserwatorium wyborcze: obserwatorzy w min. 80% komisji w naszym okręgu wyborczym, którzy pilnować będą przestrzegania standardów praworządności. Wymaga to zaangażowania wielu osób i ich odpowiedniego przygotowania.
  .
 4. Czy PiS to zorganizowana grupa przestępcza? – projekt polega na dokumentowaniu i naglaśnianiu naruszeń prawa, których dopuszczają się konkretni przedstawiciele PiS i osób z nimi współpracujących.
  .
 5. Projekty legislacyjne – zastanawiamy się, jak wzmocnić zasady praworządnego, demokratycznego państwa, by ich podważanie przez kolejnych rządzących było trudniejsze.
  – „ustawy ustrojowe” – obecnie uchwalane są ustawy, które zmieniają ustrój naszego państwa, naruszają porządek konstytucyjny. Chcemy, by dla uchwalania określonej kategorii ustaw ingerujących w istotę demokratycznego państwa prawa wymagana była większość konstytucyjna.
  – „obywatelska prokuratura” – porządek prawny nie daje nam możliwości reagowania, gdy naruszany jest ład konstytucyjny. Gdy prokuratura odmawia wniesienia aktu oskarżenia, możemy to zrobić tylko gdy jesteśmy osobiście pokrzywdzeni i tylko w określonych przypadkach. Chcemy by każdy z nas mógł pójść do sądu, gdy władza narusza konstytucję, np. nie publikując wbrew obowiązkowi orzeczenia TK, a prokuratura nie jest zainteresowania wniesieniem do sądu aktu oskarżenia.
  – zmiany w instytucji Trybunału Stanu, aby pociągnięcie polityków do odpowiedzialności przed TS nie było uzależnione od decyzji parlamentarnej większości.
  .
 6. Nowa Umowa Społeczna 2019-2023 – czyli na jaką Polskę chcemy się umówić po wygranej sił prodemokratycznych.

 

Wszystkie projekty wpisują się w strategię działania regionu łódzkiego. Możemy ją przedstawić w trzech głównych punktach, którymi chcemy zmienić polską rzeczywistość:
1. Wypracowanie standardów debaty społecznej
2. Przywrócenie konstytucyjnego ładu prawnego
3. Przywrócenie wartości demokratycznego państwa prawnego

Poszczególne projekty, wpisane w plan działania, będziemy realizować dwiema ścieżkami prędkości: czerwoną i zieloną, o których także opowiedzieliśmy na spotkaniu.
Ścieżka czerwona oznacza działania nagłe, w odpowiedzi na decyzje władzy, są to działania bieżące, których efekt obliczony jest na tu i teraz.
Ścieżka zielona oznacza działania długotrwale, budujące nasz pozytywny przekaz, zmierzające do odległych celów, których efekt zobaczymy dopiero w dłuższej perspektywie czasu.

Plan działania, projekty jego realizacji i punkty docelowe, możemy ułożyć jak matematyczny wykres, w którym oś pozioma wyznacza datę realizacji projektów, a oś pionowa- kalendarz wyborczy.
Punkty wykresu mające kolor zielony lub czerwony, ułatwią nam decyzję o zaangażowaniu w konkretne działania.

Nasz pomysł na działanie, plany i projekty chcemy przedstawić wszystkim regionom KOD, by zmieniły się w działania ogólnopolskie. Wierzymy, że realizowane na poziomie regionów mogą być ważne dla przywracania w Polsce ładu konstytucyjnego i budowaniu państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, co jest podstawowym celem KOD.

Rozmowom na temat przedstawionego planu działania i poszczególnym projektom chcemy poświęcić nadchodzące „Środy z KODem” w naszej siedzibie przy ul. Gdańskiej 29, na które serdecznie zapraszamy.

W drugiej części spotkania głos zabrali członkowie KOD. Był to czas, w którym każdy mógł przedstawić w szerszym gronie swoje zdanie, zadać pytania, zaproponować konkretne działania i postulaty, zgłosić chęć wsparcia poszczególnych projektów. Wiele emocji budzą wciąż wybory nowego Zarządu Głównego, możliwości współpracy regionów i ich samodzielność względem władz ogólnopolskich. Różnimy się w ocenie poszczególnych tematów, jednak potrafimy ze sobą rozmawiać. Chcielibyśmy, by podobne standardy debaty zapanowały także w polityce…

 

Zdjęcia: Małgorzata, Mirosław Michalscy