This event has passed

Regionalne Walne Zebranie Członków reg. łódzki

zapraszamy
początek
29 października 2022
koniec
29 października 2022
koniec
10:00 - 18:00
adres
AULA H116 AKADEMII HUMANISTYCZNO – EKONOMICZNEJ W ŁODZI PRZY UL. REWOLUCJI 1905R. NR 50.   jak dojechać?

Zarząd Regionu Łódzkiego Stowarzyszenia „Komitetu Obrony Demokracji”, na podstawie uchwały nr 45/09/2022 z dnia 28.09.2022 r.
w sprawie zwołania Regionalnego Walnego Zebrania Członków w Łódzkim Regionalnym Oddziale Stowarzyszenia,
w związku z § 56 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji”
zawiadamia, że

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” regionu Łódzkiego
odbędzie się w dniu 29.10.2022 r. (sobota) o godz. 10:00
w Auli H116 (I. piętro) Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi
przy ul. Rewolucji 1905r. nr 50.

Rejestracja członków i wydawanie mandatów rozpocznie się o godz. 9:30
(prosimy mieć ze sobą dowód osobisty)

W przypadku, gdyby Regionalne Walne Zebranie Członków nie mogło się rozpocząć i odbyć z powodu braku wymaganego kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 10:15 w miejscu wskazanym powyżej (§ 45 ust. 6 Statutu).


Zgłaszanie kandydatów:

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia kandydata, który znajduje się poniżej.
Ważne! Kandydat musi wyrazić zgodę poprzez podpis na formularzu.

Formularz zgłoszenia można przekazać:

 1. W dniu zebrania.

 2. Skan formularza przesłać na adres zarzad@kod-lodzkie.pl.Zachęcamy Państwa także do sprawdzenia swoich danych członkowskich.
Można to zrobić pod adresem: https://ruchkod.pl/bazakod/


Dokumenty / Załączniki:

 1. UCHWAŁA nr 45/09/2022Z z dnia 28.09.2022 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków/ pdf
 2. PROPONOWANY REGULAMIN OBRAD ZWYCZAJNEGO REGIONALNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW REGIONU ŁÓDZKIEGO KOD w dniu 29 października 2022 r. / pdf
 3. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO REGIONALNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW REGIONU ŁÓDZKIEGO KOD w dniu 29 października 2022 r./ pdf
 4. FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA W WYBORACH dnia 29.10.2022 r. / .doc

Proponuje się następujący porządek obrad:

 1. Ustalenie kworum (50% członków) przez Zarząd Regionu Łódzkiego umożliwiającego otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków (zwanego dalej Zebraniem) w pierwszym terminie, bądź stwierdzenie konieczności otwarcia go w drugim terminie.
 2. Otwarcie Zebrania przez Zarząd Regionu
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Prezydium Zebrania.
 5. Przyjęcie regulaminu obrad Zebrania.
 6. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Sprawozdanie Zarządu Regionu.
 9. Sprawozdanie Regionalnego Sądu Koleżeńskiego.
 10. Sprawozdanie Regionalnej Komisji Rewizyjnej.
 11. Wybory Przewodniczącego Zarządu Regionu.
  1. Przyjmowanie kandydatur.
  2. Zamknięcie listy kandydatów.
  3. Prezentacja zgłoszonych kandydatów.
  4. Wybory Przewodniczącego Zarządu Regionu.
 12. Ustalenie liczby członków Zarządu Regionu.
 13. Wybory Zarządu Regionu.
  1. Przyjmowanie kandydatur.
  2. Zamknięcie listy kandydatów.
  3. Prezentacja zgłoszonych kandydatów.
  4. Wybory Zarządu Regionu.
 14. Wybory Regionalnego Sądu Koleżeńskiego.
  1. Przyjmowanie kandydatur.
  2. Zamknięcie listy kandydatów.
  3. Prezentacja zgłoszonych kandydatów.
  4. Wybory Regionalnego Sądu Koleżeńskiego.
 15. Wybory Regionalnej Komisji Rewizyjnej.
  1. Przyjmowanie kandydatur.
  2. Zamknięcie listy kandydatów.
  3. Prezentacja zgłoszonych kandydatów.
  4. Wybory Regionalnej Komisji Rewizyjnej.
 16. Wybory delegatów na zjazd krajowy.
  1. Przyjmowanie kandydatur.
  2. Zamknięcie listy kandydatów.
  3. Prezentacja zgłoszonych kandydatów.
  4. Wybory delegatów na zjazd krajowy.
 17. Rozpatrzenie uchwał zgłoszonych w czasie Zebrania.
 18. Dyskusja programowa.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie Zebrania.

CO WARTO WIEDZIEĆ:

 

KOGO WYBIERAMY I NA CO GŁOSUJEMY?

Członkowie KOD będą wybierać przewodniczącego Zarządu Regionu, członków Zarządu Regionu, członków Regionalnego Sądu Koleżeńskiego, członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów (więcej informacji znajduje się poniżej w dziale „Co warto wiedzieć”)


GODZINY

Obrady rozpoczynają się o godz. 10:00, wtedy będzie sprawdzane kworum – w przypadku jego braku zebranie rozpocznie się o 10.15 🙂

Obrady przewidziano do godzin wieczornych.


MIEJSCE

Aula H116 (I. piętro) Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905r. nr 50.


DOJAZD

Przy Uczelni znajduje się parking.
Dojazd komunikacją miejską można sprawdzić na stronie: https://jakdojade.pl/lodz/rozklad-jazdy


REJESTRACJA CZŁONKÓW

Przed salą zlokalizowany będzie punkt KOD, gdzie wydawane będą dokumenty zjazdowe (mandaty) od godz. 9:30.


CO ZABRAĆ?

dowód osobisty, legitymację KOD (ale wystarczy sam dowód!)
– coś do zjedzenia i picia – kanapki, napoje
– długopis
– dobry humor 😉


 

CO WARTO WIEDZIEĆ?

KWORUM

określa minimalną liczbę członków, którzy muszą być obecni na zebraniu aby było ono ważne i mogło podejmować wiążące decyzje.

Statut KOD przewiduje dwa możliwe terminy otwarcia zebrania.

Pierwszy – jeżeli o godzinie, na którą zostało zwołane zebranie (w naszym przypadku jest to 10:00 ) jest obecna co najmniej połowa członków. Jeżeli będzie ich mniej, to zebrania nie można otworzyć – wyznacza się się wtedy drugi termin (co najmniej 15 minut później).

Drugi termin – obrady zostają otwarte bez względu na liczbę obecnych członków.

MANDAT

uprawnienie do głosowania. Jego potwierdzeniem jest specjalna karta, którą każdy z członków otrzyma przy rejestracji. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki z mandatem. Każdemu z członków przysługuje tylko jeden mandat. Nie można go przekazać innej osobie.

Uwaga! Bez mandatu nie można głosować, dlatego nie można go zgubić. Uzyskanie kolejnego mandatu nie jest możliwe.

WIĘKSZOŚĆ ZWYKŁA

Statut KOD stanowi, że uchwały regionalnego walnego zebrania są podejmowane zwykłą większością głosów. W głosowaniu możemy zagłosować „za”, „przeciw” albo wstrzymać się od głosu. Zwykła większość oznacza, że dla przyjęcia uchwały więcej musi być głosów oddanych „za” niż „przeciw”, a głosów wstrzymujących nie bierze się pod uwagę. (Przy większości bezwzględnej głosów „za” musiałoby być więcej niż „przeciw” i wstrzymujących się łącznie).

WNIOSEK FORMALNY

zgodnie z regulaminem zebrania wnioskami formalnymi są wnioski w sprawach:

 1. ograniczenia czasu wypowiedzi bądź zamknięcia listy mówców
 2. głosowania bez dalszej dyskusji
 3. przerwania lub odroczenia dyskusji
 4. przekazania sprawy bez dyskusji do załatwienia zgodnie z kompetencjami
 5. zmiany sposobu prowadzenia obrad na skutek ich niezgodności z przepisami Statutu lub regulaminu
 6. wotum nieufności dla przewodniczącego zebrania

Wniosek formalny może zgłosić każdy członek. Przewodniczący zebrania poddaje wniosek formalny pod głosowanie lub – jeśli dotyczy on ograniczenia przedłużającej się wypowiedzi lub dyskusji – może sam podjąć decyzję. Wnioski w innych sprawach nie są wnioskami formalnymi.

UCZESTNICY WALNEGO ZEBRANIA

W regionalnym walnym zebraniu członków udział biorą członkowie zwyczajni stowarzyszenia z regionu łódzkiego a także członkowie władz krajowych Stowarzyszenia (jeśli wyrażają taką wolę) oraz zaproszeni goście. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje tylko członkom zwyczajnym stowarzyszenia z naszego regionu. Gościom i członkom władz krajowych przysługuje wyłącznie głos doradczy.
Nikt, spoza listy członków i zaproszonych gości nie może brać udziału w zebraniu. Podczas rejestracji, która rozpoczyna się o 9:30 sprawdzana będzie tożsamość osób, które chcą wziąć udział w zebraniu. Członkowie stowarzyszenia otrzymają mandaty (które muszą mieć przy sobie przez całe zebranie), a goście specjalne identyfikatory.
Żadna inna osoba nie zostanie wpuszczona na salę, w której odbywać się będzie zebranie. Prosimy więc nie zapraszać „osób towarzyszących”, które nie są członkami KOD z naszego regionu.

 KOMISJA SKRUTACYJNA

na początku zebrania musimy dokonać wyboru komisji skrutacyjnej, której zadaniem będzie sprawdzanie wyników przeprowadzonych głosowań, zarówno tajnych jak i jawnych. Członkami komisji skrutacyjnej mogą być wyłącznie członkowie stowarzyszenia z naszego regionu. W komisji skrutacyjnej muszą się znaleźć przynajmniej 3 osoby, jednak walne zebranie – dla przyspieszenia prac komisji – może uchwalić powiększenie jej składu. Komisję wybiera się w głosowaniu jawnym (poprzez podniesienie ręki z mandatem). Możliwe jest zagłosowanie od razu na cały skład komisji, by nie trzeba było przeprowadzać głosowania kilkukrotnie, za każdym razem na inną osobę.

 

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

obrady regionalnego walnego zebrania otwiera Przewodniczący Zarządu Regionu. Od momentu wyboru Przewodniczącego Zebrania to on przejmuje prowadzenie zebrania. Może on zgłosić kandydatów na swoich zastępców.

 

KOMISJA UCHWAŁ I WNIOSKÓW

walne zebranie członków musi także wybrać komisję uchwał i wniosków, która przygotowywać będzie projekty przyjętych na zebraniu uchwał. Wszelkie wnioski, pomysły i propozycje każdy z uczestniczących w zebraniu członków stowarzyszenia może zgłaszać członkom tej komisji. Wybierzemy ją w głosowaniu jawnym, tak samo jak komisję skrutacyjną.

 

KOGO BĘDZIEMY WYBIERAĆ

Będziemy wybierać władze łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji – czyli zarząd regionu, regionalną komisję rewizyjną, regionalny sąd koleżeński i delegatów na ogólnopolskie walne zebranie, które odbędzie się w Warszawie. Kadencja każdego z tych organów trwa 2 lata.
Zadania tych organów są szczegółowo opisane w statucie.

Niżej przedstawiamy w skrócie najważniejsze z nich:

 • Delegaci – biorą udział w ogólnopolskim walnym zebraniu. Wyznaczają kierunek działania Stowarzyszenia, wybierają władze ogólnopolskie – w tym zarząd krajowy. Walne zebranie delegatów będzie partnerem w debacie publicznej, na poziomie ogólnopolskim. Nie służy partykularnym interesom regionów, ale przywróceniu standardów demokratycznego państwa.
 • Zarząd – składa się z 3-9 członków. Reprezentuje region, kieruje działaniami stowarzyszenia w regionie – koordynuje, organizuje, deleguje wydarzenia lokalne i ogólnokrajowe. Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie regionu, zarządza jego majątkiem.
 • Regionalna Komisja Rewizyjna – składa się z 3 członków. Nadzoruje prawidłowość działania władz stowarzyszenia, w tym finanse.
 • Regionalny Sąd Koleżeński – składa się z 5 członków. Rozwiązuje sytuacje konfliktowe pomiędzy członkami stowarzyszenia w regionie. Nie wydaje wyroków w sensie czysto prawnym. Jego decyzje można zaskarżyć do Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego (zarówno regionalnych jak i krajowych) dodatkowo nie mogą jednocześnie pełnić funkcji: członka zarządu (na szczeblu regionalnym i krajowym); nie mogą też pozostawać z członkiem zarządu w związku małżeńskim, faktycznym wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa ani w podległości służbowej.

Zgodnie z § 22 ust. 6 Statutu KOD do władz Stowarzyszenia nie może kandydować, ani być członkiem tych władz osoba, która:
a) jest członkiem partii politycznej,
b) jest we władzach wykonawczych samorządu terytorialnego,
c) jest posłem, senatorem lub pełni funkcje kierownicze w administracji rządowej.

Do zobaczenia!

Do wydarzenia pozostało:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies więcej informacji

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij