Uchwała nr II/17/2020
Walnego Regionalnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia KOD reg. łódzkiego
z dnia 2 lutego 2020 r.
w sprawie wyborów na urząd Prezydenta RP

W poczuciu odpowiedzialności za stan demokracji, praworządności oraz przestrzegania praw człowieka w Polsce i w obliczu nadchodzących wyborów prezydenckich, mając świadomość i przekonanie, że proces postępującej oligarchizacji, niszczenia podstaw demokracji oraz zmiany ustroju na autokratyczny szkodzi naszej Ojczyźnie i wszystkim obywatelom, członkowie Komitetu Obrony Demokracji Regionu Łódzkiego wzywają do poparcia w wyborach prezydenckich kandydata/kandydatki gwarantujących, że Konstytucja i praworządność nie będą dłużej w Polsce łamane.
Członkowie KOD-u Regionu Łódzkiego deklarują jednocześnie pełne poparcie oraz wszechstronną pomoc w kampanii wyborczej tym spośród kandydatów, którzy jednoznacznie zobowiążą się do przywrócenia ładu demokratycznego w Polsce.


Uchwała nr II/18/2020
Walnego Regionalnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia KOD reg. łódzkiego
z dnia 2 lutego 2020 r.
w sprawie decyzji Sejmiku Województwa Łódzkiego dot. Karty Rodziny

My członkowie KOD Region Łódzki z oburzeniem przyjęliśmy decyzję Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie tzw. samorządowej karty rodziny. Uchwała sejmiku nawiązuje do najczarniejszych kart w historii prawa, dyskryminując i wykluczając niektóre grupy społeczne. Wciąż pamiętamy o aktach prawnych z ubiegłych wieków, które usprawiedliwiały prześladowania całych grup społecznych z powodu odmienności narodowej, religijnej, płci, orientacji seksualnej. Przypominamy, że radni sejmiku reprezentują wszystkich mieszkańców województwa i nie powinni ulegać wpływom fundamentalistów religijnych stanowiących niewielki margines społeczeństwa.
My członkowie KOD, potępiając tę haniebną decyzje, oświadczamy, że dołożymy wszelkich starań, aby w trybie dostępnym przepisami prawa uchylić uchwałę władz województwa łódzkiego, która w rażący sposób narusza artykuł 14 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka o zakazie dyskryminacji.
Korzystanie z praw i wolności wymienionych w niniejszej Konwencji powinno być zapewnione bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, język, religię, przekonania polityczne, orientację seksualną, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z innych przyczyn.
W związku z powyższym zapowiadamy wystąpienie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ze skargą, która przysługuje wszystkim obywatelom państw Rady Europy i wzywamy wszystkich mieszkańców województwa do poparcia naszej inicjatywy.


Uchwała nr II/19/2020
Walnego Regionalnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia KOD reg. łódzkiego
z dnia 2 lutego 2020 r.
w sprawie tzw. ustawy kagańcowej

My członkowie KOD Region Łódzki ostrzegamy i przypominamy – OBYWATELE NIE SĄ WŁASNOŚCIĄ PAŃSTWA. Jedyną barierą broniącą obywateli przed władzą wprost zmierzającą do zaprowadzenia rządów autorytarnych, są niezależne, niezawisłe sądy. To właśnie prawo do rzetelnego sprawiedliwego wymiaru sprawiedliwości legło
u podstaw naszej cywilizacji, opartej na prawie rzymskim i greckiej filozofii demokratycznej.
Tylko niezawisłe, niezależne od władzy wykonawczej i ustawodawczej sądy bronią obywateli przed opresją władzy dysponującej aparatem przemocy, coraz częściej używanym w Polsce w stosunku do przeciwników politycznych.
Najbliższe tygodnie zdecydują czy polski system wymiaru sprawiedliwości będzie służył obywatelom, czy stanie się ostatnim ogniwem w opresyjnym, niedemokratycznym ustroju budowanym przez PIS.
Dlatego, my członkowie KOD Region Łódzki, głęboko wierzący w prawa człowieka
i obywatela, oświadczamy, że nie ustaniemy w obronie wolnych sądów.


Uchwała nr II/20/2020
Walnego Regionalnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia KOD reg. łódzkiego
z dnia 2 lutego 2020 r.
w sprawie wyrażenia słów uznania dla Pana Marszałka Tomasza Grodzkiego i pozostałych Senatorów

Walne Regionalne Zebranie Członków Stowarzyszenia „KOMITET OBRONY DEMOKRACJI”REGIONU ŁÓDZKIEGO postanawia co następuje:
My, członkowie KOD Region Łódzki, uczestniczący w Walnym Regionalnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, wyrażamy słowa uznania i podziękowania dla niezłomnej postawy Pana Marszałka Tomasza Grodzkiego oraz wszystkich pozostałych Senatorów, którzy, próbując powstrzymać przyjęcie przez polskie władze tak zwanej „ustawy kagańcowej”, wymierzonej przeciw niezawisłości wszystkich sędziów, swoimi głosami przyczynili się do odrzucenia przez Senat tej ustawy.