UCHWAŁA nr III/14/2022
Regionalnego Walnego Zjazdu Członków
Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Region Łódzki z dnia 29.10.2022
w sprawie wezwania wszystkich partii i ugrupowań politycznych do zawiązania jednej, wspólnej Koalicji Wyborczej

Na podstawie § 46 pkt 9 Statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji uchwala się, co następuje:

§ 1. Komitet Obrony Demokracji Region Łódzki wzywa wszystkie prodemokratyczne partie i ugrupowania polityczne do zawiązania jednej, wspólnej Koalicji Wyborczej oraz wystawienia jednej, wspólnej listy w nadchodzących w 2023 roku wyborach do Sejmu i Senatu RP.
Pomni historycznych krzywd jakich, w skutek lekceważenia dobra wspólnego, egoizmów i swarów doświadczyła nasza ojczyzna i jej obywatele, zaniepokojeni zagrożeniami dla wolności obywatelskich, demokratycznego państwa, ładu konstytucyjnego i obecności naszego kraju w Unii Europejskiej jakie stwarza obecna władza, uważamy jedność prodemokratycznej opozycji za warunek patriotyzmu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA nr III/15/2022
Regionalnego Walnego Zjazdu Członków
Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Region Łódzki z dnia 29.10.2022
w sprawie wezwania Rządu RP do wypełniania zobowiązań wobec UE

Na podstawie § 46 pkt 9 Statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji uchwala się, co następuje:

§ 1. Komitet Obrony Demokracji Region Łódzki wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i osobiście Premiera Mateusza Morawieckiego do wypełnienia wszystkich zobowiązań wobec Unii Europejskiej, przywrócenia praworządności, wykonania wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i odblokowania środków finansowych na Krajowy Plan Odbudowy!
Domagamy się również wypełnienia zobowiązań wynikających z podpisanej przez Rzeczpospolitą Polską Karty Praw Podstawowych, których niespełnienie zagraża zablokowaniem Polsce środków z Funduszy Spójności.
W obliczu szalejącej w naszym kraju inflacji i drożyzny, za które to – w przeważającej części odpowiada rząd Mateusza Morawickiego i Koalicja Zjednoczonej Prawicy – zablokowanie środków finansowych z Unii Europejskiej uważamy za działanie nieodpowiedzialne i głęboko szkodliwe, wymierzone przeciw polskiemu Narodowi i polskiej racji stanu!

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA nr III/16/2022
Regionalnego Walnego Zjazdu Członków
Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Region Łódzki z dnia 29.10.2022
w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec „Lex Czarnek”

Na podstawie § 46 pkt 9 Statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji uchwala się, co następuje:

§ 1. Komitet Obrony Demokracji Region Łódzki stanowczo sprzeciwia się, forsowanemu przez ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz posłów Zjednoczonej Prawicy, projektom zmian w edukacji powszechnie nazywanej ,,Lex Czarnek”.
Propozycje zawarte w owej ustawie prowadzą do całkowitego pozbawienia autonomii szkół
i wpływu rodziców na zawartość merytoryczną kształcenia, politycznie podporządkowują szkoły władzy, zmierzają do ideologicznej indoktrynacji uczniów i cofają cywilizacyjnie edukację w naszym kraju.
Wzywamy wszystkie prodemokratyczne partie opozycyjne, organizacje społeczne i pozarządowe, ruchy obywatelskie, rodziców, uczniów oraz całą prodemokratyczną społeczność naszego kraju do przeciwstawienia się zakusom edukacji naszych dzieci w duchu jednej ideologii i zacofania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA nr III/17/2022
Regionalnego Walnego Zjazdu Członków
Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Region Łódzki z dnia 29.10.2022
w sprawie wyrażenia solidarności z walczącym o niepodległość narodem ukraińskim

Na podstawie § 46 pkt 9 Statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji uchwala się, co następuje:

§ 1. Komitet Obrony Demokracji Region Łódzki w pełni solidaryzuje się z walczącym o niepodległość narodem ukraińskim i stanowczo sprzeciwia się imperialnym dążeniom Rosji do zniszczenia państwowości i suwerenności Ukrainy.
Jednocześnie Komitet Obrony Demokracji wzywa międzynarodową społeczność demokratyczną do solidarnego i bezwzględnego wsparcia ukraińskiego narodu w jego słusznej i sprawiedliwej walce z rosyjskim najeźdźcą.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA nr III/18/2022
Regionalnego Walnego Zjazdu Członków
Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Region Łódzki z dnia 29.10.2022
w sprawie wyrażenia radości z przyznania Nagrody Nobla Alasiowi Białackiemu

Na podstawie § 46 pkt 9 Statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji uchwala się, co następuje:

§ 1. Komitet Obrony Demokracji Region Łódzki wyraża radość z przyznania Pokojowej Nagrody Nobla w 2022 r. Alasiowi Białackiemu, Centrum Wolności Obywatelskich w Kijowie oraz rosyjskiej organizacji Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyczno-Oświatowe, Dobroczynne i Obrony Praw Człowieka „Memoriał”.
Jednocześnie KOD RŁ chyli czoła przed bohaterskim narodem białoruskim, który podjął walkę o przywrócenie demokracji pod biało-czerwono-białą flagą i znakiem Pogoni (Pahoni) białoruskiej, ponosząc za to okrutne represje ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki, ale jednocześnie odzyskując ducha społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniając w kluczowej chwili białoruską tożsamość narodową. Bracia i siostry Białorusini, będziemy Was wspierać, aż do pełnej wolności i demokracji, aż do powitania Was w strukturach zjednoczonej i demokratycznej Europy!
KOD RŁ wyraża także wsparcie dla odważnych i bezkompromisowych Rosjan, którzy pod znakiem biało-błękitno-białej flagi lub z białymi kartkami protestowali i protestują zarówno przeciwko brutalnej, grabieżczej wojnie przeciw niepodległej Ukrainie, jak i autorytarnej, okrutnej dyktaturze Władimira Putina. Ludzie ci mieli w sobie odwagę stanąć po stronie wolności i praw człowieka, mimo represji, spotykających zarówno ich samych, jak i ich najbliższych. Idą tym samym w ślady dzielnych rosyjskich dysydentów, samotnie przez dekady powstających przeciw totalitaryzmowi. Nie sposób tej ofiary nie docenić.
W duchu Jerzego Giedroycia wyrażamy nadzieję, że wysiłki tych mądrych, dzielnych jednostek pozwolą kiedyś zobaczyć u naszych granic nie tylko wolną od wojny, bezpieczną Ukrainę oraz demokratyczną Białoruś pod swoimi historycznymi znakami, ale także Rosję wolną od Putina, od imperializmu i wrogości wobec sąsiadów.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.