Łódź, dnia 25 maja 2018 r.

Stanowisko Zarządu Regionu łódzkiego KOD ws. zwołania Krajowego Zjazdu Członków KOD w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2018 roku.

Statut Stowarzyszenia w § 28 przewiduje możliwość zwołania Zjazdu Delegatów, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekracza 300 osób. Szanujemy kompetencje Zarządu Głównego do podejmowania w tej kwestii wiążących decyzji, zarazem jednak stoimy na stanowisku, że podjęta obecnie decyzja jest nieracjonalna i nieuzasadniona z kilku powodów.
Liczba członków KOD wynosi około 10 tysięcy osób. Nieprzypadkowo Statut przewiduje wybór delegatów. Instytucja Zjazdu Delegatów ma zapewnić sprawność dyskusji oraz równy udział Regionów w podejmowaniu decyzji, gdy obecność na Zjeździe wszystkich czy większości członków nie jest możliwa. W sytuacji zwołania Zjazdu Członków w dowolnym mieście oczywista jest zdecydowana przewaga osób tam mieszkających lub ewentualnie tych, którym sytuacja finansowa pozwala na pokrycie kosztów podróży i noclegu.

Zarząd Główny – ogłaszając za pośrednictwem portalu społecznościowego decyzję o zwołaniu Zjazdu Członków – przywołał niezgodny z prawdą argument, twierdząc że duża część delegatów nie uczestniczy już w działaniach Stowarzyszenia. Zarząd zignorował przy tym całkowicie stanowisko Rady Regionów i opinie zdecydowanej większości Przewodniczących zarządów regionalnych, którzy informowali, że delegaci z ich regionów aktywnie uczestniczą w działaniach Stowarzyszenia. W regionie łódzkim aktywni są wszyscy delegaci.

Zwołanie Zjazdu Członków niesie ze sobą ryzyko uniemożliwienia faktycznej merytorycznej debaty nad kwestiami, które mają być poruszone na Zjeździe. Wyznaczenie terminu Zjazdu na ostatni możliwy termin – w sytuacji gdy Zarząd Główny do tej pory nie umożliwił zapoznania się z dokumentacją, w szczególności ze sprawozdaniem finansowym i merytorycznym z działalności Stowarzyszenia i opinią Głównej Komisji Rewizyjnej – budzi naszą obawę, że samo zatwierdzenie sprawozdania przez Zjazd Członków traktowane jest jako czynność wyłącznie formalna, z założonym z góry wynikiem.

Obecność na Zjeździe niemożliwej do przewidzenia liczby osób, które nie będą miały możliwości przedyskutowania stanowiska w swoich regionach, uniemożliwi merytoryczną dyskusję.
Decyzję Zarządu Głównego trudno zrozumieć także z punktu widzenia dbałości o finanse Stowarzyszenia. Przy codziennych działaniach Regiony spotykają się z brakiem wystarczających środków. Zorganizowanie Zjazdu na – potencjalnie – kilka tysięcy osób w naszej opinii przekracza możliwości Stowarzyszenia.
Wszystkie powyższe argumenty były przedstawiane przez prezydium Zarządu Głównego już w 2017 roku przed poprzednim Zjazdem. Tym bardziej niezrozumiała jest dla nas podjęta przez Zarząd Główny decyzja.

Niezależnie od ostatecznej formuły uważamy za oczywiste, że Zjazd odbędzie się wg przepisów o Zjeździe Zwyczajnym, aby umożliwić procedowanie także tych spraw, które nie zostały objęte porządkiem obrad przez Zarząd Główny.

__Zarząd Regionu łódzkiego KOD