Powtarzamy do znudzenia, ale zgodnie z prawdą, że naszym priorytetem są wybory samorządowe. Wszystkie nasze działania podporządkowaliśmy dwóm celowi – by jak najwięcej łodzian wzięło udział w wyborach oraz by ich głosy nie wsparły populistów i karierowiczów mających za nic porządek prawny. Chcemy, by w wyborach wygrali ludzie, którym bliskie jest nowoczesne, europejskie, przyjazne i obywatelskie miasto. Dlatego jesteśmy obecni na ulicach – rozdajemy ulotki, informatory, rozmawiamy z łodzianami. Rozwieszamy plakaty i bilbordy zachęcające do oddania głosu. Współpracujemy z innymi organizacjami stawiającymi sobie te same cele. Organizujemy szkolenia dla obserwatorów społecznych i mężów zaufania.

Ostatnie przedwyborcze szkolenia odbędą się w środę i w czwartek w godzinach 15:30 – 20:00 (3 tury po 1,5 godziny). Zapraszamy po odbiór zaświadczeń i formularzy potrzebnych do obserwacji.

Zaplanowaliśmy także organizację sztabu wyborczego. W niedzielę 21 października, również w nocy, gdy pracować będą komisje liczące głosy, w naszej siedzibie funkcjonował będzie punkt informacyjny dla obserwatorów, służący wsparciem dla osób monitorujących prace komisji. Zapraszamy do kontaktu nie tylko współpracujących z nami obserwatorów, ale też każdego, kto w swojej komisji zaobserwował nieprawidłowości i chciałby o nich poinformować, podjąć działania albo ma pytania/wątpliwości dotyczące prawidłowości przebiegu wyborów (https://www.facebook.com/events/243380486347101/)

O szczegółach będziemy informować w osobnych postach.

Przypominamy oczywiście o Igrzyskach Wolności, które odbędą się już wkrótce (w dniach 9-11 listopada) w łódzkim EC1. Jeśli chcesz zostać wolontariuszem – napisz do nas. Do rozmowy o bitwie o historię w sztuce filmowej zaprosiliśmy Agnieszkę Holland, Joannę Kos-Krauze i Olgierda Łukaszewicza. Już teraz serdecznie zapraszamy, zarezerwujcie czas na niedzielne przedpołudnie (a najlepiej na całe Igrzyska).

Pomimo, że skupiamy się na celach wyborczych, nie możemy pominąć informacji o sprawach wewnętrznych Stowarzyszenia. Na ostatnim zebraniu zarządu regionu przyjęliśmy treść dwóch regulaminów wewnętrznych. Pierwszy z nich to regulamin korzystania z siedziby i majątku łódzkiego KODu. W drugim spisaliśmy podstawowe zasady organizowania wydarzeń w ramach działalności łódzkiego KOD (z wykorzystaniem naszego logo lub majątku).

Jeśli chcesz porozmawiać o sprawach związanych z łódzkim KOD, działaniach, planach, pomysłach – widzimy się w każdy ostatni wtorek miesiąca. Najbliższe spotkanie 30 października. Zapraszamy.

 


Regulamin korzystania z pomieszczeń i wyposażenia siedziby Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” – Region Łódzki

 1. Siedzibą Stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” – region łódzki (zwane dalej KOD Łódź) jest lokal przy ul. Gdańskiej 29.
 2. Siedziba służy członkom KOD oraz sympatykom do realizacji działań statutowych.
 3. Każda organizacja pozarządowa, grupa nieformalna czy inicjatywa może korzystać z pomieszczeń i wyposażenia siedziby KOD Łódź po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (vide pkt. 4) tj:
  a) z pomieszczeń (z wyłączeniem biura i magazynu)
  b) z urządzeń biurowych
  c) z urządzeń kuchennych
  d) ze sprzętu nagłośnieniowego
  e) z namiotów
  f) z innego sprzętu będącego na wyposażeniu siedziby
 4. Podstawą udostępnienia pomieszczeń siedziby (zebrania, szkolenia, itp) oraz sprzętu jest wniosek złożony w formie pisemnej, przesłany na adres zarzad@kod-lodzkie.pl min 7 dni przed planowanym wydarzeniem.
 5. W sytuacjach szczególnych możliwe jest pominięcie procedury z punktu 4, za wiedzą i zgodą Zarządu Regionu.
 6. Odmowa udostępnia pomieszczeń i wyposażenia siedziby może nastąpić w przypadku:
  a) wcześniejszego naruszenia regulaminu przez wnioskującego
  b) wcześniejszego zaplanowania działań w pomieszczeniach siedziby
  c) innej uzasadnionej przyczyny
 7. Działania podejmowane w siedzibie muszą być zgodne z zadeklarowanymi.
 8. Korzystający z pomieszczeń siedziby odpowiedzialny jest za:
  a) przestrzegania przepisów BHP
  b) przestrzegania przepisów PPOŻ
  c) zachowania w niepogorszonym stanie wyposażenia pomieszczeń
  d) zachowania porządku i czystości
 9. W siedzibie można przebywać w obecności dyżurnych, opiekuna siedziby lub innej osoby wskazanej przez ZR.
 10. Korzystający z pomieszczeń i wyposażenia zobowiązany jest do stosowania się do poleceń porządkowych opiekuna siedziby lub innej osoby wskazanej przez ZR.
 11. Klucze do siedziby posiadają: 2 członków ZR, Opiekun siedziby oraz osoby dyżurujące.
 12. W pomieszczeniach siedziby KOD Łódź obowiązuje bezwzględny zakaz:
  a) używania otwartego ognia i środków łatwopalnych
  b) palenia tytoniu (w tym e-papierosów)
  c) spożywania alkoholu
  d) zażywania środków psychoaktywnych
 13. Korzystający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić ZR o wszystkich zdarzeniach niepożądanych.
 14. KOD Łódź nie odpowiada za rzeczy pozostawione w siedzibie nie będące w jego posiadaniu / użyczeniu.
 15. Za powstałe szkody materialne oraz nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu odpowiedzialność ponosi korzystający.
 16. Korzystający zobowiązuje się do niezwłocznego naprawienia szkody powstałej w wyniku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wyposażenia.
 17. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu skutkuje:
  a) ograniczeniem współpracy z korzystającym
  b) nakazem natychmiastowego opuszczenia pomieszczeń siedziby
  c) konsekwencjami wynikającymi z odrębnych przepisów prawnych
 18. Korzystający zobowiązany jest (każdorazowo) do rejestracji (w Zeszycie Wypożyczeń) faktu udostępnienia siedziby lub sprzętu oraz zwrotu na zasadach i w terminie ustalonym z ZR.
 19. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje ZR lub osoba wskazana przez ZR.

 


Regulamin organizowania wydarzeń KOD

 1. Poniższe zasady dotyczą organizowania wydarzeń w ramach działalności KOD reg. łódzki przez członków i sympatyków Stowarzyszenia.
 2. Wszelkie propozycje, inicjatywy, zaproszenia do współpracy powinny być przesyłane mailowo na adres: zarzad@kod-lodzkie.pl lub przekazywane pisemnie w siedzibie Stowarzyszenia osobie dyżurującej.
 3. Decyzję o organizacji wydarzenia z wykorzystaniem logo KOD reg. łódzki lub majątku Stowarzyszenia (np. siedziba, sprzęt nagłaśniający) podejmuje Zarząd Regionu zwykłą większością głosów.
 4. Zarząd, podejmując decyzję o organizacji wydarzenia kieruje się potrzebą realizacji celów Stowarzyszenia, a nie kolejnością zgłoszeń.
 5. Zarząd Regionu może zmienić decyzję o organizowaniu wydarzenia pod logo KOD, jeżeli stwierdzi, że jest ono niezgodne z celami statutowymi i wartościami Stowarzyszenia.
 6. Decyzję o dacie wydarzenia, programie, zaproszeniu współorganizatorów itp. Zarząd podejmuje w porozumieniu z pomysłodawcą.
 7. Zarząd Regionu powierza organizację wydarzenia pomysłodawcy lub innej osobie wskazanej w porozumieniu z nim oraz wyznacza spośród siebie osobę do kontaktu we wszelkich kwestiach organizacyjnych.
 8. Majątek Stowarzyszenia, w szczególności siedziba i znajdujące się w niej sprzęty, może być wykorzystywany przy wszystkich wydarzeniach z uwzględnieniem zasad opisanych w Regulaminie korzystania z siedziby KOD reg. łódzki.
 9. a. Planowane koszty wydarzenia należy przedstawić Zarządowi Regionu do akceptacji.
  b. Koszty, które nie zostały zaakceptowane nie będą podlegały zwrotowi.
  c. W sytuacjach szczególnych, zwłaszcza gdy nie było możliwe uzyskanie wcześniejszej akceptacji wydatku, Zarząd może podjąć decyzję o rozliczeniu kosztów z pominięciem powyższych zasad.