Łódzki Komitet Obrony Demokracji pragnie wyrazić swoje jednoznaczne poparcie dla sędziów sprzeciwiających się próbom upolitycznienia sądownictwa w Polsce. Solidaryzujemy się w pełni z sędziami pragnącymi sprawować swój urząd w duchu poszanowania prawa i wolności obywatelskich.

Zadeklarowana przez sędziów wola obrony ustroju Rzeczypospolitej Polskiej – zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów – stanowi dla nas wyraz ich przywiązania do ślubowania złożonego przy obejmowaniu urzędu. Obowiązki sędziego mogą być należycie realizowane tylko wtedy, gdy osoby sprawujące ten urząd będą niezawisłe, niezależne od władzy politycznej. Sędziowie w demokratycznym państwie prawa podlegać powinni jedynie Konstytucji i ustawom. Ich obowiązkiem jest wymierzać sprawiedliwość bezstronnie, zgodnie z własnym sumieniem i przepisami prawa, kierując się zasadami godności i uczciwości. Zachowanie tych wartości stanowi jedyną gwarancję dla nas, obywateli, że nasze prawa będą szanowane przez władze publiczne.

Podzielamy obawy środowiska sędziowskiego, iż planowane zmiany mają na celu pełne podporządkowanie sądów władzy rządzącej partii. Polityczny nadzór nad sądami stanowi zagrożenie dla podstawowych praw człowieka, zagrożenie dla każdego obywatela, niezależnie od tego, jakie ma poglądy i sympatie.

Doceniamy podjęty przez sędziów trud obrony fundamentów demokratycznego państwa prawa zagwarantowanych w Konstytucji. Wierzymy, że stojąc solidarnie na straży podstawowych wartości jesteśmy w stanie obronić najważniejsze dla Rzeczypospolitej Polskiej zasady, oparte na poszanowaniu prawa, wolności i sprawiedliwości.

 

___
Zarząd Regionu Łódzkiego KOD