Ostateczną wersję sprawozdania finansowego za miniony rok przygotowanego przez Zarząd Główny otrzymaliśmy elektronicznie wieczorem 29 czerwca, tj. ostatniego dnia przed zjazdem. Nie mieliśmy zatem możliwości poinformować członków Regionu o jego treści, a tym bardziej o niej porozmawiać.
Decyzja o zwołaniu zjazdu w trybie nadzwyczajnym wiązała się z tym, że obrady dotyczyć mogły tylko tych zagadnień, które były wskazane w porządku obrad przesłanym nam wraz z zawiadomieniem o zjeździe.

Porządek obrad obejmował:
1. Rozpoczęcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Wybór prezydium.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie regulaminu obrad.
5. Wybór komisji Zjazdu.
6. Sprawozdanie z pracy Zarządu Głównego za okres 27.05.2017 – 30.06.2018 r.
7. Prezentacja sprawozdania Głównego Sądu Koleżeńskiego.
8. Raport z prac Głównej Komisji Rewizyjnej – Dagmara Dłużniewska, Piotr Pietrusiński.
9. Prezentacja sprawozdania finansowego i wyników audytu.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
11. Zamknięcie list kandydatów do GKR i do ZG.
12. Uzupełnienie składu GKR.
13. Uzupełnienie składu ZG.
14. Udzielenie wotum zaufania Zarządowi Głównemu.
15. Uchwalenie budżetu Stowarzyszenia.
16. Dyskusja programowa.
17. Przyjęcie uchwał programowych.
18. Dyskusja statutowa.
19. Wnioski komisji statutowej.
20. Przyjęcie uchwał statutowych.
21. Zamknięcie obrad.

1 dzień zjazdu
Po stwierdzeniu kworum (by skutecznie podejmować decyzje w głosowaniu musiała brać udział ponad połowa delegatów – co okazało się szczególnie istotne drugiego dnia) około godz. 10.00 rozpoczął się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów. Na samym początku Zjazdu przyjęliśmy przez aklamację uchwałę wyrażającą solidarność z protestującymi sędziami Sądu Najwyższego.

Wybraliśmy prezydium w składzie: Bartłomiej Swaczyna – przewodniczący, Ludwik Turko – z-ca przewodniczącego i Marta Wosak – sekretarz. Następnie wybraliśmy członków komisji skrutacyjnej i pozostałych komisji (statutowej oraz uchwał i wniosków), przyjęliśmy porządek obrad i regulamin Zjazdu.

Pierwszego dnia naszym gościem był profesor Andrzej Rzepliński, który wygłosił przemówienie i przez jakiś czas był obecny na obradach.

Zarząd Główny przedstawił roczne sprawozdanie ze swojej działalności. Nie wyjaśniło ono jednak wielu istniejących wątpliwości. W dyskusji poruszono m.in. problem niepełności sprawozdania, które w znacznym stopniu odnosiło się do kwestii finansowych (co powinno być zawarte w sprawozdaniu finansowym), za to pomijało lub nie wyczerpywało innych istotnych kwestii, jak np.
– wykonanie uchwał z poprzedniego walnego zjazdu (w maju 2017 r.),
– zalecenia pokontrolne audytu z 2017 r. oraz kontroli Komisji Rewizyjnej z 2017 r.,
– problemy z funkcjonowaniem działu członkowskiego
– PR organizacji, obecność KOD w mediach ogólnopolskich
– brak publikacji uchwał Zarządu od sierpnia 2017 r.,
– sprawy KOD International
– kontakt i relacje ZG z przedstawicielami Regionów
– wewnętrzny podział kompetencji w ZG, aktywność poszczególnych aktualnych oraz byłych członków Zarządu
– konflikt z Główną Komisją Rewizyjną.

Następnie przedstawiono prace Głównego Sądu Koleżeńskiego. Piotr Pietrusiński przedstawił sprawozdanie z prac Głównej Komisji Rewizyjnej – choć w tym miejscu trzeba zaznaczyć, że na skutek rezygnacji pozostałych członków Komisji był jej jedynym członkiem i pod przedstawionym sprawozdaniem nie podpisał się nikt poza nim.

Pod głosowanie zostało poddane wotum zaufania dla Zarządu Głównego, choć statut nie przewiduje takiej instytucji – zatem jego (nie)udzielenie nie ma żadnego faktycznego znaczenia. Punkt ten został delegatom przedstawiony jako wotum zaufania dla skarbniczki Aleksandry Soleckiej, jednak został on wyraźnie określony jako”wotum zaufania dla Zarządu Głównego” i tak też go potraktowaliśmy. Mimo wyrażanych wątpliwości wotum zaufania zostało Zarządowi udzielone.

Na Zjeźdźcie zostało też przedstawione sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia. Decyzją większości delegatów dyskusja nad tym najważniejszym dokumentem została jednak zamknięta, przez co nie udało się zadać pytań, wyjaśnić istniejących wątpliwości, zgłosić zastrzeżeń czy wyrazić opinii. Nie było także dyskusji na temat ekspertyzy dot. kwestii finansowych Stowarzyszenia.
Po zamknięciu dyskusji przeprowadzono głosowanie jawne nad sprawozdaniem, w wyniku którego zostało ono przyjęte (70 głosów za, 49 głosach przeciw i 10 wstrzymujących się). Osoby, które głosowały przeciw (w tym część łódzkich delegatów), sporządziły oświadczenie, w którym potwierdziły odmowę przyjęcia odpowiedzialności za wadliwe w ich opinii sprawozdanie finansowe. Oświadczenie zostało załączone do protokołu z obrad Zjazdu.

 

2. dzień Zjazdu – 01.07.2018

Po otwarciu obrad, w wyniku dyskusji, podjęta została decyzja o nietransmitowaniu przebiegu obrad.

Przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do GKR, w której brakowało 4 osób. Zgłosiło się czworo kandydatów, przez co zdecydowaliśmy głosowaniu na całą listę jednocześnie. W wyniku głosowania do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:
1. Zbigniew Truszczyński
2. Rafał Sobaszkiewicz
3. Danuta Rybakowska
4. Elżbieta Marszałek

Ostatecznie nikt nie wyraził woli kandydowania do Zarządu Głównego (2 wolne miejsce), nie udało się więc uzupełnić jego składu.

Drugiego dnia zjazdu przedstawiony został budżet Stowarzyszenia na rok 2018. Projekt budżetu nie został przesłany do delegatów ani w zawiadomieniu o zjeździe, ani z później doręczanymi materiałami zjazdowymi.
Wielu delegatów wyrażało wątpliwości co do poszczególnych założeń budżetu.
Ostatecznie uchwała o zatwierdzeniu budżetu nie została przyjęta ze względu na brak kworum w głosowaniu.

Komisja statutowa obradująca przez oba dni Zjazdu przygotowała propozycje zmian Statutu, które przedstawił Jan Rey. Udało się nam przegłosować tylko 3 zmiany poszczególnych przepisów: w treści § 5 dopisaliśmy niezgodę na narzucanie przez państwo określonego światopoglądu. W rozdziale 2 regulującym cele i środki działania KOD dodaliśmy kontrolę organizacji i przebiegu wyborów, Zmieniliśmy także przepis § 22 zawierający ograniczenia w kandydowaniu do władz Stowarzyszenia poprzez wykreślenie punktu 6.2 i 6.3 (co oznacza, że zakaz obowiązuje nadal wobec członków partii politycznych, posłów i senatorów).

Odrzucono zmiany wprowadzające do statutu możliwość obserwacji kampanii wyborczych, analizy finansowych kampanii i wydatków partii oraz bezpłatnej pomocy prawnej dla osób spoza stowarzyszenia.

Podjęto też decyzję o podniesieniu składek członkowskich do kwoty 20 zł (normalna) i 10 zł (ulgowa) – co oznacza wzrost o 100%.

Podsumowanie:
Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które podjęły się organizacji Zjazdu, czuwały nad jego przebiegiem, pracowały w komisjach – szczególnie skrutacyjnej i statutowej – za ogrom włożonej pracy. Serdeczne podziękowania kierujemy też do członków Prezydium, zwłaszcza przewodniczącego zjazdu za bezstronne, merytoryczne prowadzenie obrad.

Niestety wyrażamy rozczarowanie przebiegiem Zjazdu, atmosferą i ucinaniem dyskusji.
Już pierwszego dnia kilka osób z różnych regionów złożyło rezygnację z członkostwa w stowarzyszeniu, kilkoro zapowiedziało złożenie takich rezygnacji wkrótce. Część delegatów opuściła zebranie.
Uważamy za niedopuszczalne, że przy okazji tak ważnego dla Stowarzyszenia wydarzenia całkowicie zmarginalizowana została Rada Regionów. W porządku obrad przygotowanym przez ZG nie znalazł się ani jeden punt pozwalający na zabranie głosu przedstawicielom zarządów regionalnych, przedstawieniu ich rocznej pracy, zajęcia stanowiska w najważniejszych kwestiach.
Podczas Zjazdu udało się jedynie poruszyć kwestię regulaminu prac RR przygotowanego przez ZG i paraliżującego pracę Rady. Propozycja uchwały zobowiązującej ZG do przywrócenia wcześniej obowiązującego regulaminu RR nie została przyjęta przez przewodniczącego zjazdu jako wykraczająca poza kompetencje KZD. Magdalena Fiks zobowiązała się jednak publicznie w imieniu ZG do wypracowania nowego regulaminu – tym razem w porozumieniu z Radą Regionów.

Wszystkich członków łódzkiego KOD zainteresowanych rozmową o zjeździe zapraszamy na spotkanie z delegatami z naszego regionu. Środa 11 lipca 18.30 w siedzibie KOD przy Gdańskiej 29.

Michalina Engel
Jolanta Gałkiewicz
Katarzyna Witek
Małgorzata Michalska
Mirosław Michalski
Janusz Nagiecki
Wojciech Ossowicki
Anita Sowińska